Statut

Fundacja LIBERTUS

Statut – tekst jednolity z dnia 20.03.2015 r.

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Fundacja pod nazwą Fundacja Libertus, zwana dalej Fundacją  jest ustanowiona przez Radosława Stefańskiego oraz Agnieszkę Szymecką – Stefańską zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Kariny Bartelak w Częstochowie pod numerem repertorium 195/2015. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991, Nr 46, poz. 203 ze zmianami) oraz niniejszego Statutu.

2.    Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego
realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

5. Siedzibą Fundacji jest miasto Częstochowa.

6. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

7. Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony.

§2.
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

1. Celami Fundacji są:
a)    wspieranie procesu edukacji społecznej poprzez upowszechnianie i umacnianie samodzielnego
i krytycznego myślenia, rozumowego i naukowego poznawania i wyjaśniania otaczającego świata
oraz popularyzację wiedzy naukowej.
b)    rozwój świadomości obywatelskiej, postaw demokratycznych, zaangażowania społecznego
i obywatelskiego.
c)    upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka i swobód obywatelskich, w szczególności rozwijanie postaw tolerancyjnych, zwalczanie uprzedzeń i wspieranie idei społeczeństwa otwartego.
d)    udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym medycznym i opiekuńczym.
e)    niesienie pomocy finansowej i rzeczowej osobom potrzebującym, zarówno osobom fizycznym jak
i prawnym.
f)    rozwój i kształcenie ekonomiczne i ekologiczne jednostki i społeczeństwa
g)    monitorowanie nad niezależnymi i prospołecznymi działaniami władz  i organizacji zarówno lokalnych jak
i państwowych
h)    pomoc w samorozwoju jednostki
i)    poradnictwo i edukacja psychologiczna
j)    niwelowanie różnic w edukacji i rozwoju ludzi pochodzących z różnych środowisk społecznych
k)    wspieranie poradnictwa w sprawach prawnych i obywatelskich
l)    przeciwdziałanie wykluczeniem społecznym jednostki ze względu na status społeczny, wiedzę , miejsce zamieszkania, płeć, uzależnienia
m)    działalność charytatywna
n)    promocja integracji europejskiej

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a)    prowadzenie portali internetowych
b)    działalność szkoleniową, edukacyjną, wydawniczą i badawczą
c)    organizowanie wykładów, seminariów, warsztatów, szkoleń i konferencji tematycznie związanych
z celami statutowymi Fundacji.
d)    organizowanie imprez o charakterze kulturalnym,  edukacyjnym, integracyjnym i charytatywnym
e)    organizowanie akcji i kampanii społecznych, informacyjnych i edukacyjnych
f)    przyznawanie stypendiów naukowych dla młodzieży.
g)    organizowanie konkursów i imprez o charakterze współzawodnictwa wspierających rozwój osobisty
h)    współpraca z administracją publiczną, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, działanie których może być pomocne w realizacji celów określonych przez fundację oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi
i)    opracowywanie i wdrażanie programów aktywizacji zawodowej oraz programów doradczych, szkoleniowych i pomocowych
j)    prowadzenie doradztwa w zakresie porad psychologiczno-pedagogicznych, psychiatrycznych i prawnych, konsultacji i terapii z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, terapii zaburzeń rozwojowych
k)    organizowanie wymiany kulturalnej i edukacyjnej z innymi krajami
l)    organizowanie miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
m)    organizowanie wystaw i targów
n)    współorganizowanie imprez: kulturowych, oświatowych i charytatywnych z partnerami krajowymi
i zagranicznymi

3. Fundacja może współdziałać z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi, prowadzącymi działalność w zakresie
objętym działalnością Fundacji lub związanym z tą działalnością.

4. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów w obszarach działalności zbieżnych z celami Fundacji lub związanymi z tymi celami.

5. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i podmiotom zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. Fundacja może przyznać tytuł „Dobroczyńcy Fundacji Libertus” osobom i innym podmiotom za szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Fundacji.

§3.
MAJĄTEK FUNDACJI

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych) z czego 1000 zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczony na działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Dochody Fundacji pochodzą z:
a)    darowizn, spadków i zapisów;
b)    dochodów z majątku Fundacji;
c)    dotacji i subwencji oraz innych nieodpłatnych przysporzeń;
d)    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
e)    odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
f)    działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację.

3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

4. Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

5. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

6. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest  Fundacji wiadome, że stan czynny spadku może  przewyższać długi spadkowe.

7. Osoby fizyczne lub prawne z kraju i zagranicy, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji o wartości co najmniej 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) stają się sponsorem Fundacji.

8. Osoby fizyczne lub prawne, które w inny sposób przyczyniają się do realizacji celów Fundacji również mogą stać się, decyzją zarządu, sponsorami Fundacji.

9. Fundacja informuje o sponsorach w materiałach promocyjnych dot. Fundacji i jej działalności.

§4.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a)    wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,
b)    działalność portali internetowych – 63.12.Z,
c)    reklama – 73.1,
d)    działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
e)    pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z
f)    sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z
g)    wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z
h)    prowadzenie obiektów noclegowych, turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – 5.20.Z
i)    badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – 72.20.Z
j)    Pozaszkolne formy edukacji – 85.5
k)    Działalność wspomagająca edukację – 85.6

§5.
ORGANY FUNDACJI

Organami Fundacji są Zarząd i Rada Fundacji.

§6.
ZARZĄD FUNDACJI

1. Organem uprawnionym do powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji jest  Rada Fundacji.

2. Pierwszy Zarząd zostaje powołany niniejszym Statutem.

3. Zarząd Fundacji składa się z 1 – 5 członków.

4. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem ustalonym w regulaminie zatwierdzonym przez Radę Fundacji.

6. W skład pierwszego Zarządu zostaje powołany:
– Agnieszka Szymecka – Stefańska – Prezes Zarządu
– Radosław Stefański – Wiceprezes Zarządu

7. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.

8. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

9. Do zakresu działań Zarządu należą wszelkie czynności nie zastrzeżone przez niniejszy Statut do wyłącznej kompetencji Fundatorów lub Rady Fundacji, a w szczególności:
a)    podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji i jej rozwój;
b)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
c)    prowadzenie rachunkowości, przedkładanie bilansów i sprawozdań Fundatorom i Radzie Fundacji;
d)    reprezentowanie Fundacji w kraju i zagranicą;
e)    uchwalanie programów działania oraz planów finansowych Fundacji;
f)    zakładanie spółek, stowarzyszeń i innych organizacji o charakterze społecznym lub gospodarczym;
g)    ustalanie wysokości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji;
h)    podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie i likwidacji Fundacji.

10. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do wykonywania poszczególnych czynności lub określonego rodzaju czynności.

11. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej większości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż przynajmniej raz w kwartale.

13. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Fundacji składają Prezes, Wiceprezes samodzielnie w przypadku zobowiązań o wartości do 50 000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) a powyżej tej wartości, oświadczenia woli składają łącznie Prezes z Wiceprezesem lub Prezes albo Wiceprezes łącznie z Członkiem Zarządu. W sprawach niemajątkowych oraz w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Fundacji

§7.
RADA FUNDACJI

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym, inicjatywnym i doradczo – opiniującym Fundacji w sprawach przekazanych do rozpatrzenia przez Zarząd lub podejmowanych z własnej inicjatywy.

2. Opinie Rady Fundacji mają na celu zapewnienie właściwej realizacji celów Fundacji i woli Fundatorów.

3. W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy, sponsorzy oraz inne osoby powołane przez Fundatorów.

4. Fundator jest stałym członkiem Rady Fundacji, chyba że pełni funkcję członka Zarządu Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania przez Zarząd lub śmierci członka Rady.

6. Funkcje członków Rady Fundacji są wykonywane honorowo i bez wynagrodzenia.

7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

8. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok i są protokołowane.

9. Protokoły z posiedzeń Rady Fundacji są przechowywane przez okres 10 lat od chwili ich odbycia.

10. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów;  w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

11. Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie kontroli nad realizacją celów fundacji.

12. Do zadań Rady Fundacji należy ponadto:
a)    rozpatrywanie i opiniowanie programów działania Fundacji, rocznych planów finansowych Fundacji i sprawozdań z działalności Fundacji;
b)    proponowanie Zarządowi kierunków i metod działania Fundacji;
c)    ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu oraz podpisywanie z nimi stosownych umów;
d)    proponowanie kandydatów na nowych członków Rady Fundacji;
e)    wskazywanie kandydatów, którym Fundacja może przyznać tytuł „Dobroczyńcy Fundacji Libertus” za szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Fundacji;
f)    proponowanie zmian Statutu.

13. Nie może być łączona równocześnie funkcja członka Zarządu Fundacji i Rady Fundacji.

14. Rada Fundacji podejmuje działalność, jeśli w jej pracach mogą brać udział co najmniej 3 osoby.
W innym razie jedynym organem fundacji jest Zarząd.

§8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

52. Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.

53. Zmiana Statutu nie może naruszać w istotny sposób celów Fundacji.

54. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji.

55. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

56. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

57. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.

58. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji.

59. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji.