REGULAMIN

1. Regulamin określa ogólne zasady, warunki oraz sposób sprzedaży towarów i usług prowadzonej przez

Fundacja Libertus, prowadzącą działalności gospodarczą z siedzibą w 42-202 Częstochowa, ul. Chopina 62, NIP: 5732853963, REGON: 361109272, KRS 0000549964, Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kontakt@libertus.org.pl , tel. +48 666 388 088

za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego w domenie https://libertus.org.pl, w ramach serwisu internetowego www.allegro.pl oraz serwisu ebay.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”), działającego pod nazwą użytkownika: FundLibertus, oraz w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem https://libertus.org.pl

§ 1 Definicje

1. Allegro – Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000268796.

2. Sprzedawca – oznacza Fundacja Libertus. z siedzibą w 42-202 Częstochowa, ul. Chopina 62, NIP: 5732853963, REGON: 361109272, KRS 0000549964, Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

3. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

5. Dostawca – oznacza firmę kurierską, za pomocą której Sprzedawca dokonuje Dostawy Towarów.

6. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży za pośrednictwem „allegro.pl”, „ebay.pl”, lub bezpośrednio poprzez sklep internetowy sprzedawcy działający pod adresem https://libertus.org.pl

7. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

10. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z regulaminami Sklepu Internetowego działającego pod adresem https://libertus.org.pl, Allegro oraz ebay.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu.

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie Sklepu oraz regulaminach Allegro.

4. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich i składają się z ceny Towaru u Sprzedawcy. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty transportu – chyba że zaznaczono inaczej. Podane ceny nie obejmują możliwych opłat związanych z dokonywaniem transakcji poza terytorium Unii Europejskiej. Jeżeli zamówiony Towar pochodzi z poza terytorium Polski, nawiązana umowa zlecenia zamówienia na dany Towar u Sprzedawcy oznacza, że Klient jest importerem danego towaru, wprowadzając go na rynek krajowy, co może skutkować z możliwością zapłaty cła oraz podatku od towarów i usług, które to podatki obciążają Klienta.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Klient, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Klientowi zapoznanie się z jego ofertą.

4. Przed złożeniem zamówienia Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

5. Zamówienie jest skuteczne po wypełnieniu przez Klienta w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu internetowego, zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu poprzez naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup i płacę”. Naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Klient dokonując zamówienia w Sklepie Internetowym, zleca zamówienie Towaru o podanych przez siebie parametrach u Sprzedawcy (właściciela towaru).

6. Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu przez Klienta wiąże się z obowiązkiem zapłaty, przy uwzględnieniu form płatności, które oferuje Sprzedawca. Klient składając zamówienie z obowiązkiem zapłaty składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

7. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się w chwili zapłaty ceny podanej w Sklepie Internetowym Sprzedawcy działającym pod adresem https://libertus.org.pl, na „allegro.pl” lub w serwisie e-bay.pl na rachunek bankowy Sprzedawcy. Do realizacji zamówienia, konieczne jest podanie pełnych i prawidłowych danych, jak również parametrów przedmiotu (np. rozmiar, kolor, wartości, właściwości). Jeżeli Klient nie poinformuje o dokładnych parametrach Towaru, rozpoczęcie realizacji zamówienia zostaje wstrzymane do czasu otrzymania wszystkich niezbędnych danych.

§ 4 Płatność i realizacja zamówień

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);

c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu Przelewy24 informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);

d) zapłata kartą płatniczą ( debetową lub kredytową ) poprzez zewnętrzny system płatności którego operatorem jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu zewnętrznego operatora informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);

2. Wszystkie płatności poza gotówką przy odbiorze w siedzibie firmy realizowane są przez Pośrednika transakcji.

3. W przypadku naliczenia opłaty celnej związanej z realizacją zamówienia, Pośrednik transakcji zobowiązuje się do pokrycia jej 25% kosztów w terminie 7 (siedem) dni od dnia zgłoszenia przez Klienta zaistniałej okoliczności.

4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia. Czas realizacji zamówienia zazwyczaj wynosi od 2 do 14 dni roboczych. Termin realizacji może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych od momentu złożenia kompletnego zamówienia, o czym Klient zostaje poinformowany. Jeśli zamówienie nie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres w ciągu 30 dni roboczych, Sklep zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Klienta w terminie 14 dni. Wszystkie przesyłki są rejestrowane oraz ubezpieczone. Klient, na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej, dostaje numer nadania przesyłki dzięki któremu może śledzić aktualny status przesyłki.

5. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

6. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

7. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, dowód zakupu obejmujący dostarczane Towary.

8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 5 Dokument zakupu

1. Pośrednik transakcji wystawia rachunek dla Klienta za wykonanie należności pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.

2. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która zostanie przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 32) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r, o podatku od towarów i usług

§ 6 Reklamacje i gwarancje

1. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna;

b) żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta drogą mailową na adres poczty elektronicznej kontakt@libertus.org.pl lub listownie na adres Fundacja Libertus z siedzibą w 42-202 Częstochowa, ul. Chopina 62, i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Sprzedawcy.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego towaru, to ostatnie tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni towar na nowy, pozbawiony wady lub naprawi wadliwy egzemplarz

5. Sprzedawca dostarczając – na specjalne zamówienie Klienta – towar, który pochodzi z za granicy Unii Europejskiej udziela 12 miesięcy gwarancji producenta.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, zalań i innych uszkodzeń wynikających z użytkowania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Adres do wysyłki reklamacyjnej:

Fundacja Libertus
42-202 Częstochowa,
ul. Chopina 62,

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres poczty elektronicznej kontakt@libertus.org.pl lub listownie na adres Fundacja Libertus, 42-202 Częstochowa, ul. Chopina 62.
Fundacja Libertus zastrzega sobie odmowę odstąpienia od sprzedaży kodów na webinaria lub konferencje internetowe które odbyły się przed zgłoszeniem chęci odstąpienia od umowy przez Klienta. Fundacja Libertus zastrzega sobie również odmowę odstąpienia od umowy sprzedaży zakupionych treści wirtualnych i elektronicznych w tym dostępu do płatnej części serwisu działającego pod adresem https://libertus.org.pl

2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy.

3. Dla ułatwienia prawa realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy, Konsument może skorzystać z formularza lub z oświadczenia, które stanowi załącznik do Regulaminu.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

n) o świadczenie dostępu do płatnej części serwisu działającego pod adresem https://libetus.org.pl

o) o dostęp do webinarium, konferencji lub szkolenia przeprowadzanego poprzez Internet

§ 8 Zwrot należności

1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternaście) dni w przypadku:

a) odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z §7 Regulaminu;

b) obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §6 Regulaminu.

2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:

a) w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

b) w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych PayU, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o których mowa w §6 ust. 2 powyżej, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za zwrot należności w przypadku nie dostarczenia przesyłki w wyznaczonym czasie przez błąd bądź zaniechanie Klienta takie jak: brak odpowiedzi na wezwanie przedstawione z Urzędu Celnego bądź brak odbioru przesyłki z Urzędu Pocztowego pomimo prawidłowo wystawionego zawiadomienia awizo.
§ 8 Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów uzyskanych przez Sprzedawcę w ramach zawieranej umowy sprzedaży lub innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca. Źródłem danych osobowych jest Sklep Internetowy sprzedawcy w działający pod adresem https://libertus.org.pl, portal Allegro lub serwis ebay.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację.

4. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, regulaminy Allegro i ebay.pl oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.)