Zapraszamy na organizowane przez nas kursy zawodowe Instruktora rekreacji ruchowej

Prowadzone przez nas kursy instruktora rekreacji ruchowej realizowane są w oparciu o decyzje Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego Zarządu Głównego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF).

Po zaliczeniu wszystkich egzaminów i dokonaniu wszelkich formalności, absolwenci kursu otrzymają tytuł: ”Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością profilaktyka psychofizyczna lub profilaktyka zdrowotna 50+ lub rekreacja ruchowa osób niepełnosprawnych” poświadczony legitymacją wydaną przez Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF.

Uzyskany zawód uprawnia do samodzielnego prowadzenia zajęć rekreacyjnych (prozdrowotnej aktywności fizycznej) w fitness klubach, ośrodkach rekreacyjnych, szkołach itp. dla osób o różnym poziomie sprawności i w różnym wieku.

Kurs składa się z dwóch części:
– ogólnej (teoretycznej) w wymiarze 60 godzin dotyczącej tematyki rekreacji ruchowej (prozdrowotnej aktywności fizycznej), tą część w razie kształcenia się w kilku specjalnościach wystarczy zaliczyć jeden raz,
– specjalistycznej w wymiarze 100 godzin dotyczącej tematyki związanej z zawodową wiedzą specjalistyczną.

Kurs daje uczestnikom teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć rekreacyjnych z zakresu ćwiczeń psychofizycznych. Uczestnik nabywa umiejętności prawidłowego wykonywania i nauczania ćwiczeń oraz metodycznej pracy z grupą osób ćwiczących. W części specjalistycznej prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Aktywność ruchowa w profilaktyce zdrowia
 • Profilaktyka układu ruchu człowieka i higiena zajęć
 • Psychologia w ontogenezie
 • Zdrowe odżywianie
 • Wybrane formy aktywności ruchowej w terenie
 • Wybrane formy aktywności ruchowej w obiektach zamkniętych
 • Techniki relaksacji Jacobsona i Schultza
 • Techniki wizualizacji
 • Ćwiczenia ruchowe oparte o system hatha jogi
 • Nordic Walking

Kurs daje uczestnikom teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć rekreacyjnych z osobami dojrzałymi, które zamierzają poprawić bądź utrzymać pożądaną sprawność fizyczną. W części specjalistycznej prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowia
 • Profilaktyka układu lokomocyjnego człowieka
 • Higiena zajęć ruchowych i życia codziennego
 • Dietetyka osób dojrzałych
 • Kształtowanie koordynacji ruchowej osób dojrzałych
 • Metodyka prowadzenia psychoruchowej profilaktyki osób dojrzałych
 • Wybrane formy aktywności ruchowej dla osób dojrzałych – uwagi dotyczące ich zastosowania w praktyce
 • Gimnastyka wodna z elementami pływania leczniczego
 • Techniki relaksacji wg metody Jacobsona i Schultza
 • Ćwiczenia ruchowe oparte o system hatha jogi

Kurs daje uczestnikom teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć rekreacyjnych z osobami niepełnosprawnymi, które zamierzają poprawić lub utrzymać pożądaną sprawność psychofizyczną. W części specjalistycznej prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Socjologia i historia niepełnosprawności
 • Adaptowane formy rekreacji ruchowej na potrzeby rekreacji i turystyki.
 • Pedagogiczne i psychologiczne aspekty niepełnosprawności.
 • Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną.
 • Niepełnosprawność intelektualna: zespół downa i autyzm
 • Techniki relaksacyjne
 • Choroby neurologiczne, w tym neurodegeneracyjne: mózgowe porażenie dziecięce, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona
 • Niepełnosprawność ruchowa: paraplegia i tetraplegia, amputacje
 • Niepełnosprawność narządu wzroku i głucho ślepota.
 • Niepełnosprawność słuchu i/lub mowy
 • Choroby układu krążenia/ oddechowego i metaboliczne
 • Prawne aspekty niepełnosprawności
 • Sport osób niepełnosprawnych

Miejsce spotkań: Częstochowa.

Terminy spotkań: sobota/niedziela. 10 weekendów w trakcie roku szkolnego. Zajęcia w soboty w godz. 11.00-20.00 z przerwami, w tym jedną dłuższą na obiad. Zajęcia w niedziele w godz. 9.00-15.00 z przerwami.

Osoby prowadzące: pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Politechnice Częstochowskiej oraz inni specjaliści z danych dyscyplin wiedzy.

Warunki uczestnictwa: posiadanie minimum średniego wykształcenia, przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do udziału w kursie.

Początek kursów – koniec października 2016

Całkowity koszt uczestnictwa – wraz z opłata za dyplom ( zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego ) – to tylko 1 790 zł z możliwością rozłożenia płatności na raty.

Zapisy i szczegółowe informacje:
Radosław Stefański – Fundacja Libertus
tel. kom. 666 388 088
e-mail: r.stefanski@libertus.org.pl

Kurs kończy się uzyskaniem Dyplomu i wpisem do bazy Certyfikowanych Instruktorów Rekreacji Ruchowej